The relationship between Umbilical cord Alpha Fetoprotein and Hyperbilirubinemia in Third day of birth.

Hamidi, M. and Alidoosti, M. (2013) The relationship between Umbilical cord Alpha Fetoprotein and Hyperbilirubinemia in Third day of birth. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences, 15.

[img]
Preview
Text
13.pdf

Download (175kB) | Preview
Official URL: http://journal.skums.ac.ir/article-1-1184-fa.html

Abstract

. زمینه و هدف: هیپر بیلی روبینمی از بیماری های شایع دوران نوزادی می باشد و تشخیص به موقع آن از نظر پیشگیری از عوارض، اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین آلفافیتوپروتئین بند ناف با هیپر بیلی روبینمی روز سوم تولد بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 120 نوزاد تازه متولد شده به صورت آسان وارد مطالعه شدند. بعد از تولد نوزاد، نمونه خون از بندناف تهیه و غلظت آلفافیتوپروتئین سرم توسط تکنیک های ELISA اندازه گیری شد. در روز سوم تولد برای تعیین سطح بیلی روبین از هر نوزاد 5/1 سی سی خون گرفته شد. روش جمع آوری اطلاعات، ثبت مقادیر آزمایشگاهی در فرم مربوطه و تکمیل مشخصات دموگرافیک در پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری اسپیرمن و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین وزن نوزادان مورد بررسی 23/356 ± 75/3048 گرم، میانگین مقدار آلفافیتوپروتئین 20/14 ± 63/70 میکروگرم در لیتر و میانگین مقدار بیلی روبین 37/3 ± 21/10 میلی گرم در دسی لیتر بود. بین وزن و مقادیر آلفافیتوپروتئین نوزادان ارتباط معنی داری مشاهده نشد (05/0P>) اما بین وزن و مقدار بیلی روبین در روز سوم بعد تولد ارتباط معکوس و معنی داری وجود داشت (28/0- =r، 05/0>P) همچنین ارتباط معنی دار و مستقیم بین بیلی روبین و آلفافیتوپروتئین دیده شد (15/0=r، 05/0>P). نتیجه گیری: این مطالعه حاکی از وجود ارتباط آماری آلفافیتوپروتئین و بیلی روبین بود، لذابا انجام مطالعات دیگر در این زمینه در صورت کشف ارتباط آماری قوی تر بین آلفافیتوپروتئین بندناف و هیپربیلی روبینمی نوزادی، می توان نمونه گیری از بندناف را جهت غربالگری هیپربیلی روبینمی و زردی نوزاد انجام داد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Alphafetoprotein, Icter, Hyperbilirubinemia
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Faculty of Medicine > Department of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Reserach Vice-Chancellar Department > Journal of Shahrekord University of Medical Sciences
Depositing User: Users 1 not found.
Date Deposited: 29 Aug 2017 04:51
Last Modified: 29 Aug 2017 04:51
URI: http://eprints.skums.ac.ir/id/eprint/3835

Actions (login required)

View Item View Item