Prediction of readmission based on LACE index in medical ward of Hajar hospital of Shahrekord

Mirzaeyan, Shirin. and Iezady, Ahmadreza. and Ebrazeh, Ali. and Mohammady, Parvin. (2014) Prediction of readmission based on LACE index in medical ward of Hajar hospital of Shahrekord. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3.

[img] Text
9.pdf

Download (331kB)
Official URL: http://jcnm.skums.ac.ir/article-1-57-fa.html

Abstract

زمینه و هدف: پذیرش های مجدد بیمارستانی به علت تأثیر بر روی هزینه ها و کیفیت مراقبت های بیمارستانی و تحمیل بار اضافی برای بیماران و خانواده هایشان، یکی از موارد نگران کننده برای بیماران، فراهم کنندگان مراقبت و بیمارستان ها به حساب می‌آیند. این مطالعه با هدف پیش‌ بینی پذیرش مجدد بیماران بر اساس شاخص LACE در بخش داخلی بیمارستان هاجر شهرکرد انجام شد. روش‌ بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی از بهمن 1391 تا خرداد ماه 1392 انجام شد، احتمال پذیرش مجدد بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان هاجر شهرکرد در طول یک ماه پس از ترخیص، بر اساس داده های استخراج شده از پرونده هر بیمار و پرسش از بیمار در مورد هر کدام از مولفه های موجود در چک لیست شاخص LACE در زمان ترخیص برآورد گردید. یافته‌ ها: از تعداد 120 نفر شرکت کننده در پژوهش، 67 نفر زن بودند. میانگین مدت اقامت بیماران 3 روز بود. 4/62 از بیماران در هنگام بستری سابقه ای از بیماری های عروقی، دیابتی و کبدی در حد متوسط داشته اند. بر اساس نتایج آماری آزمون کای اسکوئر، پذیرش مجدد بیماران تنها برای گروه های سنی مختلف و دارای تحصیلات متفاوت معنی دار بود (01/0>P)؛ ولی برای جنس، تأهل، شغل، محل سکونت و بیمه تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0P>). در تحلیل رگرسیون، اختلاف نمره شاخص LACE در بین افراد با سابقه پذیرش مجدد و افراد فاقد پذیرش مجدد برای تشخیص بستری مجدد دارای محدوده 611/0، خطای معیار 053/0 و معنی‌ داری 040/0 بود. نتیجه‌ گیری: گروه‌ های پرخطر با توجه به تحصیلات کمتر نیاز بیشتری به آموزش مراقبت از خود دارند؛ لذا پیشنهاد می‌گردد، بیمارانی که بر اساس شاخص LACE نمره بالای 8 دریافت می‌کنند. به طور ویژه در برنامه ‌های آموزشی شرکت داده شوند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بستري مجدد، كيفيت، شاخص LACE ،بيمارستان.
Subjects: WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
Divisions: Reserach Vice-Chancellar Department > Journal of Clinical Nursing and Midwifery
Journal of Clinical Nursing and Midwifery
Depositing User: zahra bagheri .
Date Deposited: 23 Aug 2017 08:17
Last Modified: 11 Mar 2018 04:37
URI: http://eprints.skums.ac.ir/id/eprint/3553

Actions (login required)

View Item View Item