Effects of clinical education and evaluation with portfolio method on nursing students' satisfaction: a clinical trial

Asadi, Shahla. and shariati, AbdolAli. and haghighi, Shayesteh. and Latifi, Seyed Mahmoud. and Sheini-Jaberi, Parisa. (2014) Effects of clinical education and evaluation with portfolio method on nursing students' satisfaction: a clinical trial. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3.

[img]
Preview
Text
42.pdf

Download (286kB) | Preview
Official URL: http://jcnm.skums.ac.ir/article-1-106-fa.html

Abstract

زمینه و هدف: لزوم بازنگری در روش های فعلی آموزش در پرستاری و استفاده از روش های آموزش و ارزشیابی نوین در سال های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ لذا این مطالعه با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان پرستاری از به کارگیری روش آموزش و ارزشیابی بالینی پورت فولیو و روش روتین صورت گرفت. روش بررسی: در این پژوهش کارآزمایی بالینی، کلیه دانشجویان ترم 6 کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز (37 دانشجو)که طبق برنامه ریزی دانشکده به 4 گروه تقسیم شده بودند، جهت گذراندن کارآموزی به روش پورت فولیو و روتین انتخاب شدند. روش کار بدین صورت بود که در یک واحد کارآموزی به صورت روتین و واحد کارآموزی بعدی به شیوه پورت فولیو آموزش داده و ارزشیابی شدند. رضایت دانشجویان از دو شیوه آموزشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته رضایت سنجی مقایسه گردید. یافته ها: در موارد مشابه بودن موضوعات موجود در روش آموزش و فرم ارزشیابی با تجربیات بالینی مواجه شده، ایجاد علاقه و انگیزه برای مشارکت دانشجو در یادگیری، ایجاد انگیزه برای استفاده از کتاب ها و سایر منابع علمی، کمک به یافتن موارد نقص و جبران آن طی کارآموزی، همسو بودن موضوعات موجود در روش ارزشیابی به شیوه پورت فولیو با اهداف آموزشی و میزان یادگیری در روش پورت فولیو میزان رضایتمندی دانشجویان بیشتر و معنی دار بود (01/0>P). همچنین متوسط نمره کل رضایت مندی دانشجویان از روش پورت فولیو (25/2±83/29) بیشتر از روش متداول (06/3±89/27) بود (01/0>P). نتیجه گیری: رضایت بیشتر دانشجویان در برخی زمینه ها از شیوه آموزش پورت فولیو، مؤید مزایای استفاده از این روش آموزشی جدید می باشد و می توان آن را به عنوان یک روش تلفیقی از آموزش و ارزشیابی دانشجو محور به کار برد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Education, Evaluation, Portfolio, Satisfaction, Nursing Students
Subjects: WM Psychiatry
WY Nursing
Divisions: Reserach Vice-Chancellar Department > Journal of Clinical Nursing and Midwifery
Journal of Clinical Nursing and Midwifery
Depositing User: Users 1 not found.
Date Deposited: 23 Aug 2017 07:00
Last Modified: 19 May 2018 07:33
URI: http://eprints.skums.ac.ir/id/eprint/3531

Actions (login required)

View Item View Item